Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Mikkelin Agilityharrastajat ry., kotipaikkana Mikkeli, toiminta-alueena Mikkeli ympäristöineen. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää toiminta-alueellaan asuvien koiranomistajien keskuudessa harrastusta kenneltoimintaan.

2 § Päämääriään yhdistys pyrkii toteuttamaan koulutus-, kilpailu-, koe-, näyttely- ja kurssitoiminnan sekä neuvontatyön avulla. Yhdistys voi liittyä Suomen Kenneliitto / Finska Kennelklubben ry:n ja se alaisten liittojen jäseneksi. Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja, näyttelyitä ja juhlia, ottamalla vastaan lahjoja ja testamentteja sekä harjoittamalla ravitsemusliikkeen pitoa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä. Yhdistyksellä on oikeus omistaa arvopapereita ja toimintaansa varten tarpeellinen kiinteistö. Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

3 § Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

4 § Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta jäseneksi hyväksyy. Jäsenet voivat keskuudessaan muodostaa epäitsenäisiä rotu-, alue-, tai harrastuspiirejä, joilla ei ole omaa taloutta ja jotka toiminnassaan noudattavat yhdistyksen sääntöjä.

5 § Jäseneltä peritään vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden vuosittain määrää yhdistyksen vuosikokous. Jäsen voi suorittaa myös ainaisjäsenmaksun, joka on 10 kertaa jäsenmaksu.

6 § Yhdistyksen johtokunnan ehdotuksesta voidaan kunnia-, tai tuomarijäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätökseen vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Kunnia- ja tuomarijäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.

7 § Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen johtokunnan päätöksellä, jos hän jättää vuosimaksunsa suorittamatta, jos hän muuten rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai hyviä tapoja vastaan tai jos menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

8 § Yhdistyksen johdosta ja sen hallinnosta huolehtii sen lainmukaisena hallituksena johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puheenjohtaja, kaksi jäsentä sekä varajäsenet. Ensimmäisenä ja toisena vuotena määrätään erovuoroiset johtokunnan jäsenet arvan perusteella. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen jäsenen läsnä ollessa, jos kaikille jäsenille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu. Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa itselleen sihteerin ja rahastonhoitajan. Yhdistyksen nimen merkitsevät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi aina yhdessä.

9 § Johtokunnan tehtävänä on:

 • Kutsua yhdistys kokouksiin, valmistella kokoukselle esitettävät asiat ja panna toimeen yhdistyksen päätökset.
 • Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.
 • Valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta sekä vastata yhdistyksen varojen hoidosta.

10 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä ennen tammikuun 25. päivää tilintarkastajille, joiden on palautettava ne lausuntoineen johtokunnalle ennen helmikuun 10. päivää.

11 § Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen on johtokunnan toimitettava yhdistyksen internetsivuilla ja hallin ilmoitustaululla vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta.

12 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
 • Todetaan kokouksen laillisuus.
 • Esitetään yhdistyksen vuosi-, ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto.
 • Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille.
 • Valitaan johtokunnan puheenjohtaja.
 • Valitaan johtokuntaan uudet jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
 • Esitetään ja hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 • Päätetään missä lehdessä kokoukset kutsutaan koolle.
 • Käsitellään muut esille tulevat asiat.

13 § Kaikki asiat, joista erikseen ei ole säädetty, ratkaistaan yksikertaisella äänten enemmistöllä. Kokouksissa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua. jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Jos joku läsnä olevista vaatii, tulee vaalin tapahtua suljetuin lipuin.

14 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan vähintään kuukauden väliajalla seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous ja päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.

15 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä paikkakunnan kenneltoiminnan tukemiseen niin kuin se yhdistyksen kokous määrää, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta.

16 § Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä. Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettavaksi yhdistyksen sisäistä toimintaa järjestäviä säädöksiä.